ALGEMENE VOORWAARDEN

Handelsmaatschappij Troedoor BV (handelsnaam J&E, Troedoor)
Ressenerbroek 3

6666 MP HETEREN

tel. 026 – 479 0871

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

onder nummer 09069735

Artikel 1.          Definities

In deze AVLV worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 1. Gebruiker: Troedoor B.V. (“Troedoor”)
 2. Koper: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Troedoor heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden, alsmede hun rechtsopvolgers.
 3. Voorwaarden: deze AVLV van Troedoor.
 4. Producten: alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst met opdrachtgever.
 5. Order: iedere opdracht van de Koper aan Troedoor.
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Troedoor en de Koper tot stand komt,  alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 7. Schriftelijk: ondertekend door degene(n) die statutair bevoegd is/zijn om de betreffende partij rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij het begrip “schriftelijk” uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle overeenkomsten van Troedoor en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met de Koper.
 2. Indien de Koper eigen Algemene Voorwaarden op een overeenkomst met Troedoor van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die Algemene Voorwaarden door Troedoor niet aanvaard. De toepasselijkheid van Algemene (leverings- en betalings-) voorwaarden en/of andere voorwaarden van  de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Troedoor uitdrukkelijk zijn aanvaard en deze aanvaarding door Troedoor schriftelijk aan de Koper is bevestigd.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor Troedoor, indien deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door Troedoor uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden mede elektronisch verstaan indien elektronische communicatie is overeengekomen.
 5. Troedoor heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren. Troedoor zal de Koper van dergelijke wijziging(en), aanvulling(en) c.q. nieuwe voorwaarden 10 werkdagen van te voren op de hoogte brengen.
 6. Indien en voor zover een beding uit deze AVLV nietig, dan wel vernietigbaar is, blijven onverminderd de overige algemene bepalingen volledig in stand. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien in een beding of indien er onduidelijkheid bestaat over een beding, dan dient deze leemte, dan wel deze ambigue bepaling te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene bepalingen.
 7. De AVLV van Troedoor zijn de Koper vooraf meegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website van Troedoor en kunnen daar ook als PDF-bestand worden gedownload. Deze Voorwaarden zullen op verzoek van de Koper kosteloos worden toegezonden.
 8. Al hetgeen in deze Voorwaarden en in overeenkomsten met Troedoor wordt bedongen, wordt ook bedongen voor door Troedoor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en Offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes uitgebracht door Troedoor zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig.
 2. Tijdens de termijn dat de aanbieding geldt, zijn aanbiedingen geldig zolang de betreffende producten kunnen worden geleverd.
 3. Op de website is/zijn beeldmateriaal, tekeningen, maten, gewichten en prijzen van de te leveren producten zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Getoonde of verstrekte modellen en monsters

zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en zijn voor Troedoor nimmer bindend. Op voornoemde aanduidingen van de producten kan geen beroep worden gedaan door de Koper. Troedoor is echter nimmer aansprakelijk voor de fouten en/of afwijkingen hierin of de gevolgen hiervan.

 1. Aanbiedingen/offerten kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs elektronische weg of per fax). Troedoor is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren.

Artikel 4 Levering

 1. Levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats vanuit het magazijn. Tenzij anders overeengekomen vindt levering DAP (Delivered At Place) plaats, volgens de laatst geldende Incoterms.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop
  deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de
  overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Zekerheidsstellingen (meestal aanbetalingen) vervallen aan Troedoor. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Troedoor is gerechtigd deelleveringen te verrichten mits deze niet leiden tot een verhoging van kosten voor Koper.
 4. Het risico met betrekking tot de producten zal overgaan op de Koper op het moment van levering. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de producten aan de Koper zijn aangeboden en Koper (dan wel diens medewerker) deze voor ontvangst heeft ondertekend. Levering wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden zodra de Koper (dan wel diens medewerker) voor de ontvangst van de door Troedoor aangeboden producten heeft getekend, maar die levering naar beoordeling van Troedoor onmogelijk is gebleken.
 5. Indien levering van de producten aan Koper onmogelijk blijkt vanwege omstandigheden die niet aan Troedoor zijn te wijten, dan wel indien Koper de producten niet aanneemt, dan is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Koper gehouden alle daaruit voortvloeiende schade van Troedoor te vergoeden. Troedoor is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper bij Troedoor op te slaan onverminderd de verplichting van de Koper het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 8 omtrent eigendomsvoorbehoud. Troedoor kan er in dit geval ook voor kiezen de producten door te leveren aan derden, met dien verstande dat de Koper, los van de ontstane schade en opslagkosten zoals hiervoor genoemd, het verschil in de factuurprijzen voor zijn rekening neemt.

Artikel 5 Levertijd

 1. De opgave van de levertermijn geschiedt bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van deze opgave voor Troedoor geldende omstandigheden. Deze levertijd zal door Troedoor zo veel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Indien Troedoor voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Koper moeten worden verstrekt, kan de levertijd nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn bij Troedoor.
 3. Troedoor heeft het recht de levering uit te stellen. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Koper geen recht op enige schadevergoeding of compensatie anderszins. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd van de betreffende producten zodanig is dat van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij dat betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden echter alleen voor zover het te laat geleverde/ te leveren producten zoals hiervoor bedoeld betreft.
 4. Het is Troedoor toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Troedoor bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Garantie

 1. De geleverde zaken van Troedoor zijn deugdelijk en voldoen op het moment van levering aan de eisen die hieraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Troedoor geeft geen garantie op zaken die op verzoek van Koper moeten voldoen aan specifieke technische eisen. Indien Koper afwijkende technische eisen heeft, dan dient hij deze bij het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk en nadrukkelijk aan Troedoor te verzoeken. Zaken die dienen te voldoen aan specifieke eisen, dienen besteld te worden door middel van een gesigneerde detailtekening.
 3. Voor zover garantie wordt gegeven door Troedoor, gaat deze garantie niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot vervangen van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover het geleverde ondeugdelijk is. In het geval van fabrieksgarantie, dan geldt deze garantie voor de Koper met Troedoor als intermediair.
 4. Indien gebreken aan de zaak zich na twee jaar na levering openbaren, is Troedoor hiervoor nimmer aansprakelijk, tenzij de aard van het product zich hiertegen verzet.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten van Troedoor. In het geval de Koper zelf of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het geleverde, vervalt eveneens de garantie. Ook is geen beroep op garantie mogelijk wanneer het gebrek ontstaat door of als gevolg van omstandigheden waarop Troedoor geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 7 Opschorting, Beëindiging van de overeenkomst en tussentijdse opzegging

 1. Troedoor is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt. In dit geval is de Koper gehouden om de hieruit voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen vermogensschade, aan Troedoor te vergoeden.
 2. De vorderingen van Troedoor op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Troedoor, omstandigheden ter kennis komen die Troedoor goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien Troedoor de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft voor een bepaalde termijn zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid op de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. Indien koper de goederen niet wenst af te nemen door welke reden dan ook, vervalt de zekerheidsstelling (meestal de aanbetaling) slechts in het geval de goederen niet beantwoorden aan de tussen Troedoor en koper schriftelijk overeengekomen eisen. In dat geval biedt Troedoor eenmalig aan deze goederen te vervangen door andere mits deze goederen dezelfde waarden vertegenwoordigen als de eerder gekochte goederen. In het laatste geval gelden dan de termijnen vermeldt in artikel 6. 
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en of materiaal waarvan Troedoor zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Troedoor bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Wanneer de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, dient de Koper de ontstane (directe en indirecte) schade te vergoeden aan Troedoor.
 6. Indien Troedoor (een gedeelte van) de overeenkomt opschort dan wel ontbindt, is Troedoor op geen enkele wijze gehouden om de eventuele schade hiervan te vergoeden aan de Koper. Evenwel is de Koper gehouden om de schade te vergoeden indien de Koper overgaat tot opschorten, dan wel ontbinding van (een gedeelte van) de overeenkomst.
 7. In geval van surseance van betaling of faillissement ten laste van de Koper, staat het Troedoor vrij om de overeenkomst te beëindigen, zonder verdere verplichting tot het betalen van een schadevergoeding dan wel het recht op schadeloosstelling.
 8. Tussentijdse opzegging door de Koper leidt tot een schadevergoedingsplicht aan de kant van de Koper jegens Troedoor.

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

 1. Troedoor blijft eigenaar van de verkochte goederen totdat de Koper de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan.
 2. Door Troedoor afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. De koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Troedoor gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Troedoor zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Troedoor:
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Troedoor op de manier die wordt voor geschreven in art 3:239 BW;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Troedoor geleverde zaken te verpanden aan Troedoor op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Troedoor;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelingen die Troedoor ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 1. Alle door Troedoor geleverde zaken blijven eigendom van Troedoor, totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Troedoor gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door Koper jegens Troedoor gaat de eigendom van de producten over op Koper.
 2. Voordat de eigendom van de producten op de Koper is overgegaan is de Koper niet bevoegd de producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen.
 3. Indien Troedoor haar eigendomsrechten wil uitoefenen, dan geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Troedoor om de plaatsen waar de geleverde zaak zich bevindt te betreden en haar eigendomsrecht te effectueren.
 4. In het geval dat derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel dat derden rechten op deze zaken willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper gehouden om Troedoor onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Tevens zal de Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Troedoor. De Koper draagt er zorg voor en staat er voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.
 5. Indien de Koper een verzekering heeft ten behoeve van de geleverde zaak, dan zal ingeval van schade en bij uitkering door de verzekeraar, de penningen hiervan ten bate komen aan Troedoor.
 6. Het is de Koper uitdrukkelijk niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

Artikel 9 Gebreken en Klachttermijnen

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk bij levering nauwkeurig te controleren of het correcte aantal en of het correcte soort geleverd is volgens de verzenddocumenten. Daarnaast is de Koper verplicht de producten onmiddellijk bij levering nauwkeurig te controleren op zichtbare gebreken en op schade.
 2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten door koper onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na levering van de producten schriftelijk aan Troedoor worden gerapporteerd, zulks op straffe van verval van het recht tot reclameren. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken binnen 3 dagen na ontdekking daarvan, zulks eveneens op straffe van verval van het recht tot reclameren.
 3. Troedoor is niet verplicht klachten over afwijkingen betreffende de afgeleverde producten die haar later dan 10 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de Koper bereiken, in behandeling te nemen.
 4. ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Troedoor worden geretourneerd.
 5. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Troedoor in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik.
 6. Indien de Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is voor Troedoor, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper geen aanspraken ter zake. Indien de klacht ongegrond is gebleken door Troedoor, dan zullen kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van Koper komen.
 7. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Koper geen rechten ontlenen.
 8. Het staat de Koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Troedoor daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor rekening van Troedoor.
 9. Indien Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot in het artikel 14 bepaalde.
 10. Van garantie is uitdrukkelijk uitgesloten schade ontstaan als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage en schade die niet zijn oorzaak vindt in een fabrieksfout.
 11. Indien Troedoor producten aan koper aflevert die Troedoor van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Troedoor nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop Troedoor ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
 12. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd, indien het product zich in de verpakking van het product bevindt en zowel het product als de verpakking zich in volledige, complete, onbeschadigde, schone, ongebruikte en originele staat bevinden. De beoordeling hiervan is aan Troedoor. Ook dienen alle meegeleverde gebruiksaanwijzingen en/of accessoires te worden geretourneerd in voornoemde staat.

Artikel 10 Prijzen en Prijsverhoging

 1. Prijzen zijn altijd exclusief BTW/omzetbelasting, eventuele overige belastingen en/of heffingen en exclusief verzend-, porto- en verpakkingskosten, tenzij anders wordt vermeld of schriftelijk overeengekomen. Eventuele afhandeling- en/of verzendkosten worden separaat in rekening gebracht.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst voor Troedoor geldende omstandigheden, zoals onder meer - maar niet beperkt tot - wettelijke voorschriften, arbeidsloon, kostprijzen van grondstoffen en materialen, aankoopprijzen, accijnzen, in- en uitvoerrechten, valutakoersen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Troedoor worden geheven c.q. door derden ten laste van Troedoor worden gebracht en/of andere factoren die om welke reden dan ook de prijs beïnvloeden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de aflevering wijzigen, heeft Troedoor het recht de daaruit voorvloeiende kosten aan de Koper door te berekenen door een prijsverhoging. Indien dit aan de orde is, zal Troedoor de Koper zo spoedig mogelijk de wijzigingen doorgeven
 3. Onverminderd het vorige lid heeft Troedoor te allen tijde het recht om de prijzen te verhogen, met een maximum van 20% per kalenderjaar. Troedoor zal de Koper zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 kalenderdagen van te voren van deze prijsstijging op de hoogte stellen. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze wederpartij bij een prijsverhoging, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, gerechtigd de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij partijen hebben bedongen dat de aflevering drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Emballage

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzendingen en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Troedoor gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Troedoor deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden door middel van automatische incasso of na schriftelijke toestemming van Troedoor BV binnen 30 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel te kantore van Troedoor door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer: NL91RABO0387077111 Rabobank te Oosterbeek. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Troedoor haar werkzaamheden ten behoeve van de koper zonder nadere ingebrekestelling opschorten.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; In dat geval is de Koper over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) vermeerderd met een opslag van 8 procentpunt. Daarnaast is Koper aan Troedoor de incassokosten verschuldigd als aangegeven in artikel 13.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Indien de Koper niet tijdig heeft betaald, In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, dan is de Koper, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en zijn de vorderingen van Troedoor op de Koper direct opeisbaar.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Onenigheid over het te betalen factuurbedrag schort de betalingsverplichting van Koper niet op.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste 6500,- 15% met een minimum van € 300,- ex. BTW, over het meerdere tot 13000,- 10%,  over het meerdere tot 32500,- 8%, over het meerdere tot 130000,- 5% en over het meerdere 3%.  Over de verschuldigde incassokosten is de Koper rente verschuldigd. Indien Troedoor aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De koper is aan Troedoor de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Troedoor en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Troedoor is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde.
 2. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, ongeacht de reden hiervoor, en mededelingen in het verkeer tussen Troedoor en de Koper, dan wel tussen Troedoor en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen Troedoor en de Koper, is Troedoor niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Troedoor.
 3. Onverminderd het overige bepaalde in deze Voorwaarden, is in elk geval de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Troedoor te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van het product c.q. de geleverde dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid zou zijn ontstaan.
 4. Troedoor is, indien haar een opdracht tot speciale vervaardiging is verstrekt, dan wel indien haar producten zijn verstrekt ter reparatie, bewerking of verwerking, uitsluitend aansprakelijk voor schade, die zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld aan haar zijde.
 5. Troedoor is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de Koper of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door Troedoor van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
 6. Overigens is de aansprakelijkheid van Troedoor beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
  4 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Troedoor ten aanzien van de betreffende zaak in rekening gebrachte factuurbedrag.
 7. De aansprakelijkheid van Troedoor vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt, Troedoor schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
 8. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Troedoor, zal de Koper Troedoor vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of renten, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) producten en zal hij Troedoor alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Troedoor lijdt als gevolg van dergelijke afspraken.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Troedoor zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: natuurrampen (besmettelijke ziekten daaronder begrepen), stakingen of politieke stakingen in het bedrijf Troedoor; maatregelen van overheidswege, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Troedoor afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Troedoor heeft ook het recht en kán zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Troedoor haar verbintenis moet nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Troedoor opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Troedoor niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Troedoor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Tussentijdse opzegging door de Koper leidt tot een schadevergoedingsplicht aan de kant van de Koper jegens Troedoor.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

 1. Troedoor is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de gewijzigde versie die aan de koper is verzonden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Troedoor zijn bevestigd.
 3. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een overeenkomst met Troedoor en deze Voorwaarden prevaleert steeds de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de overeenkomst.
 4. In geval van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 5. Wanneer door Troedoor gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Troedoor op directe en strikte naleving van deze Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Troedoor. een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Koper hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 17 Rechtskeuze, bevoegde rechter

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Troedoor blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Troedoor en de koper is Nederlands recht van toepassing.