Beleidsverklaring

Troedoor b.v.
(KvK 09214015)
www.jene.nl

Pagina 1 van 1 VCA*/**~ revisie
d.d. 12 juni 2019


De directie van het bedrijf beschouwt continuïteit van de onderneming als haar voornaamste doelstelling.
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een goed milieubeheer maakt hier een wezenlijk onderdeel
van uit.

Op grond van bovenstaande streven wij ernaar om de activiteiten zodanig uit te voeren dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers, evenals die van derden optimaal gewaarborgd blijft, en zal het we/zijn van de werknemers zoveel mogelijk worden bevorderd. Er is een Preventiemedewerker arbo zaken en een vertrouwenspersoon benoemd, welke bekend is binnen het bedrijf.

De directie streeft ernaar alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te vermijden en veiligheidsrisico's weg te nemen. Dit door de factoren die de veiligheid en gezondheid van werknemers en van derden beïnvloeden te onderkennen en hieraan voorrang te geven boven economische overwegingen. Door voortdurend te streven naar een verbetering van werkmethoden wordt de eventuele kans op materiële en immateriële schade tot een minimum beperkt.

De Arbeidsomstandighedenwet (www.arboportaal.nl) verplicht samenwerking en inzet om dit streven waar te maken.

Gezond, veilig en milieubewust werken als uiting van sociaal gedrag en vakmanschap is niet alleen gelijkwaardig aan, maar ook onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en de kwantiteit van het werk.

Aan u en ons de taak daarvoor zorg te dragen.

Wij stellen als bedrijf de nodige middelen ter beschikking om de bekendheid van de beleidsverklaring te bewerkstelligen.

De beleidsverklaring zal eens om de 3 jaar op zijn effectiviteit beoordeeld worden door de directie.

29 juni 2022

De directie van Troedoor b.v. & J. en E. Exotische Meubelen (Handelsnaam)

www.arboportaal.nl – link Onderwerpen - Verantwoordelijkheden - Aansprakelijkheid
www.arbeidsveiligheid.net

Handtekening directie: P.o. Marjan Goudkuil